[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Gmina Piaski przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.


Dodano dnia 2015-11-06 14:19:32

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego
Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego
- redukcja emisji gazów cieplarnianych
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwiają poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, przekazujemy Państwu ankietę z prośba o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najszybciej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” www.piaski-wlkp.pl

Ankiety prosimy wypełniać i przesyłać
w terminie do 30 września 2015 roku

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – AM Trans Progres sp. z o.o. w Poznaniu, www.amtrans.pl, telefon 061 656 97 37, e-mail: biuro@amtrans.pl

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.

Wójt Gminy Piaski
Wiesław Glapka


Dodatkowe informacje:

Gmina Piaski mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piaski”

Na realizację projektu Gmina Piaski otrzymała, w ramach przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konkursu, dotację w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski" wykonane zostaną:
• Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piaski,
• Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Piaski na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem PGN,
• Przygotowanie działań informacyjno-promocyjnych dotyczącej PGN poprzez upublicznienie informacji o jego opracowaniu zgodnie z „Wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu” http://www.wfosgw.poznan.pl
• Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego.Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN do starania się o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Aby projekt spełniał oczekiwania powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z o.o.) i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede wszystkim Urząd Gminy) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy), którzy mogą zyskać poprzez stworzenie tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez uzyskanie dofinansowania na inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii i konsumentem w jednym).
Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy, działań z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, www.amtrans.plAnkieta dla Przedsiębiorcy - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski

Ankieta dla Mieszkańców - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy PiaskiPlik do pobrania: ankieta_dla_mieszkanca.pdf