[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Program likwidacji azbestu w gminie Piaski


Dodano dnia 2008-09-04 14:25:47

Głównym celem programu gminnego jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia mieszkańców gminy oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
Obowiązek opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” dla gminy wynika z zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku.
Głównym celem programu gminnego jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia mieszkańców gminy oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie.
W programie przedstawiono ogólną charakterystykę wyrobów azbestowych oraz zagrożenia dla zdrowia, szczegółowe instrukcje postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest, ogólne zasady finansowego wsparcia, jakie gmina zamierza udzielać mieszkańcom decydującym się na usunięcie elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, zakres kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz potencjalne źródła finansowania przyjętych zadań. Program zakłada wprowadzenie mechanizmów kontroli i oceny realizacji zadań w nim określonych.