[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenie


Dodano dnia 2020-09-16 11:32:24

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Piaski obejmującego część obrębów: Grabonóg, Strzelce Wielkie, Lipie, Godurowo i Michałowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zmianami) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zmianami) zawiadamiam:
- o podjęciu przez Radę Gminy Piaski. uchwały Nr XIX/138/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Piaski obejmującego część obrębów: Grabonóg, Strzelce Wielkie, Lipie, Godurowo i Michałowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6-stycznia 1, 63-820 Piaski w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Dopuszcza się również składanie wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Piaski.
Administratorem zbieranych danych osobowych jest Wójt Gminy Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona została szczegółowa Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wójt Gminy Piaski
(-)
Wiesław Glapka