[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Informacja


Dodano dnia 2023-11-14 12:28:55

Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.
Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje:
• wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
• dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

Zakres zbieranych informacji:
• czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
• subiektywna ocena wykorzystania czasu;
• nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
• wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
• opieka nad dziećmi;
• charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
• praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
• dochody gospodarstw domowych;
• samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
• w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
• dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
• na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:
• spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
• dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
• określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
• dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;
• dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
• refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym badania-ankietowe.stat.gov.pl/