[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Oznaczenie pojemników na odpady


Dodano dnia 2016-06-13 15:23:31

Właściciele nieruchomości mieszanych oraz właściciele nieruchomości wielolokalowych winni oznaczyć pojemniki na odpady.
UWAGA!!!
OZNAKOWANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
Wójt Gminy Piaski informuje, że zgodnie ze zmianą w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski:
- właściciele nieruchomości mieszanych, czyli takich na których zarówno zamieszkują mieszkańcy jak i jest prowadzona działalność gospodarcza, mają obowiązek oznaczyć pojemniki dla mieszkańców literą „Z” (zamieszkałe), natomiast dla pracowników literami „NZ”(niezamieszkałe);
- właściciele nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane) mają obowiązek oznaczyć pojemnik numerem lokalu lub w inny sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, dla której pojemnik jest przeznaczony.

Pojemnik należy trwale oznaczyć umieszczając odpowiedni napis w widocznym miejscu.

Powyższego oznaczenia należy dokonać w terminie do 20 czerwca 2016 r.

Po upływie ww. terminu prowadzone będą kontrole, dotyczące prawidłowego oznakowania pojemników oraz sposobu gromadzenia odpadów.

Brak oznaczenia skutkować może karą grzywny oraz powodować zakłócenia w regularnym odbiorze odpadów.