[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski


Dodano dnia 2016-09-14 14:59:05

zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Simet S.A.”, na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg, oraz o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowód i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Piaski, dnia 14 września 2016 r.
OS.6220.9.2016


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.353 z późn.zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Mondi Simet S.A., Grabonóg 77, 63-820 Piaski,
Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Simet S.A.”, na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg oraz, że stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy: raportem, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 1600, wtorek piątek 7151515 w terminie 5 dni od publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji – na tablicy ogłoszeń sołectwa Grabonóg.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a.