[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski


Dodano dnia 2016-10-04 14:29:05

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski zawiadamiające strony i społeczeństwo o wydanej w dniu 4.10.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Simet S.A.

Piaski, dnia 04 października 2016 r.
OS.6220.9.2016
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) dalej ustawa ooś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Wójt Gminy Piaski
Zawiadamia
strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację


o wydanej w dniu 04.10.2016 r., na wniosek firmy Mondi Simet S.A., Grabonóg 77, 63-820 Piaski, reprezentowanej przez pełnomocnika PRO-EKO Maciej Kasztelan, ul. Polna 4, 63 800 Gostyń, decyzji znak: OS.6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie zakładu produkcyjnego Mondi Simet S.A., na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:
- z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz
- z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia; można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63 820 Piaski, pok. 5, w poniedziałki w godz. 800-1600, wtorki-piątki 715-1515.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a.
Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji – na tablicy ogłoszeń sołectwa Grabonóg.
Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ponadto, zgodnie z art. 85 ust. 3 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś.
Jednocześnie informuję, Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaski oraz na stronie internetowej Gminy Piaski.