[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Opłaty za zmiejszenie retencji terenowej


Dodano dnia 2019-05-09 13:54:12


1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:


a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.
Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowy wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Opłata jest wnoszona kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich i tylko w 10% dochód budżetu Gminy.
Na podstawie ww. przepisów oraz złożonych oświadczeń Wójt Gminy Piaski przekaże informacje o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia.
Materiał pomocniczy w sprawie ustalania opłaty:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Zgodnie z art. 552 ust. 2b pkt 2 Prawo wodne, podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za ww. usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały danego roku, Wójtowi Gminy w celu ustalenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w BIP na stronie internetowej Wód Polskich

http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/611-skladanie-oswiadczen-przez-podmioty-obowiazane-do-ponoszenia-oplat-za-uslugi-wodne

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Oświadczenia należy przesyłać na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy. Na podstawie złożonego oświadczenia, Urząd przygotuje stosowną informację z naliczeniem opłaty.


Załączniki: wzór oświadczenia