[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Postępowanie z nieczystościami ciekłymi


Dodano dnia 2021-01-08 09:09:16


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. W/w zbiorniki muszą być szczelne, tzn. nie mogą posiadać wylotów odprowadzających nieczystości ciekłe do gruntu, urządzeń melioracyjnych lub kanalizacji deszczowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ustawa nie precyzuje jak taka umowa z przedsiębiorcą ma wyglądać - może być ona w prostej formie, nie mniej jednak zgodnie z ustawą umowa powinna być. Umowa i rachunki na wywóz nieczystości ciekłych powinny być wystawione przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia.
Na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Piaski zezwolenie Wójta Gminy Piaski posiadają obecnie następujące przedsiębiorstwa tj.

1. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp., tel. 65 571 59 98

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń, tel. 65 57 203 10, 65 57 203 11

3. Usługi Rolnicze Andrzej Urbaniak, Michałowo 41, 63-820 Piaski, tel. 722 099 015

4. Tomasz Andrzejczak EKO - TRANS, Rębowo 30, 63-840 Krobia, tel. 667 435 384

5. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. 32 278 45 31


Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.