[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.


Dodano dnia 2021-01-08 09:46:50


Nowe zasady, dotyczące odpadów komunalnych:
1) Obowiązek segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.
Od nowego roku każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segregowania wytworzonych przez siebie odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są od stycznia 2021 r. do ich segregacji. Nieprzestrzeganie segregacji będzie skutkowało naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ponadto właściciele prowadzący do tej pory zbiórkę nieselektywną zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Zniżka w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących bioodpady.
Wprowadzone zostało zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika i gromadzenia w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Zwolnienie ustalono w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć po 1 stycznia 2021 r. nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, który skorzysta z przedmiotowego zwolnienia nie będzie mógł wystawiać bioodpadów przed nieruchomość, ani zawozić ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – wszystkie bioodpady będzie musiał zagospodarować na posiadanym kompostowniku. Właściciel zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania bioodpadów. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.
3) Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do bioodpadów.
Właściciele nieruchomości, którzy nie będą korzystać ze zwolnienia i będą chcieli wystawiać bioodpady, muszą wyposażyć nieruchomość w brązowe pojemniki z napisem „BIO”, uwzględniając ilość odpadów powstających na nieruchomości oraz częstotliwość odbioru. Bioodpady należy wrzucać do pojemnika bez jakichkolwiek worków (nawet biodegradowalnych). Odpady zgromadzone we workach nie będą odbierane!!! Nadwyżkę bioodpadów, niemieszczącą się w pojemnikach można będzie dostarczyć do PSZOK.
4) Zmieniono druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z wprowadzonym obowiązkiem segregacji odpadów oraz zwolnieniem z tytułu posiadania kompostownika, konieczne było dostosowanie wzoru deklaracji do obowiązujących przepisów.