[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Nowe stawki opłat od maja 2022 r.


Dodano dnia 2022-05-05 13:29:19

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że w dniu 10 marca 2022 r. Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę nr XXXI/262/2022 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała od 1 maja 2022 r. i wynosi:
- 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca (odpady zbierane w sposób selektywny).
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie opłata podwyższona w wysokości 56,00 zł od osoby miesięcznie.
Kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy złożyli w deklaracji oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, w którym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne, wynosi 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Zmiana wysokości opłaty za odpady, nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty (przed 30 czerwca 2022 r.). Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe w terminach:

• za styczeń i luty – do dnia 28 lutego danego roku,
• za miesiąc marzec i kwiecień – do dnia 30 kwietnia danego roku,
• za miesiąc maj i czerwiec – do dnia 30 czerwca danego roku,
• za miesiąc lipiec i sierpień – do dnia 31 sierpnia danego roku,
• za miesiąc wrzesień i październik – do dnia 31 października danego roku,
• za miesiąc listopad i grudzień – do 31 grudnia danego roku.

PRZYPOMNIENIE
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np.: zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmianę właściciela, nowa nieruchomość, kompostownik poprzez złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.