[http://strona.piaski-wlkp.pl/]
Gmina Piaski - Oficjalny serwis internetowy

Informacja


Dodano dnia 2023-11-21 12:08:27

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Starosta Gostyński zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu gostyńskiego na rok 2024, ogłoszonym Uchwałą Nr 199/1267/23 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 listopada 2023 r. (http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=13987).
Zgłoszenie kandydata można dokonać, wysyłając na adres wop@powiat.gostyn.pl wypełniony Formularz Zgłoszenia na członka komisji konkursowej (formularz stanowi załącznik do niniejszego e-maila), w terminie do 24 listopada 2023 r.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące kryteria:

a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie,

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Za udział w komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Praca komisji konkursowej będzie odbywała się w godzinach funkcjonowania urzędu między 7.00 a 15.00 godz.